PolskiPolski
 

Regulamin sprzedaży serwisu Biletin.pl

 
Sklep Internetowy Biletin.pl działający pod adresem https://www.biletin.pl jest serwisem prowadzonym przez Biletin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17.12.2012 r, pod numerem 0000444263. Adres przedsiębiorstwa: Biletin Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 29, 50-011 Wrocław, tel.: 71 7070 105, e-mail:
§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Sklep Internetowy Biletin.pl, którego wyłącznym właścicielem jest Biletin Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe (dalej zwane Wydarzeniami) oraz oferuje różnorodne usługi związane z organizacją wydarzeń, dystrybucją biletów, promocją tych wydarzeń. Całkowita odpowiedzialność dotycząca organizacji i przebiegu wydarzenia leży wyłącznie po stronie Organizatora.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie zakupu biletów na wydarzenia, złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego Biletin.pl
 3. Umowa sprzedaży biletów zawierana jest między korzystającym ze Sklepu Internetowego Biletin.pl (Klient), a Biletin Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 4. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym zakupu biletów w Sklepie Internetowym Biletin.pl.
 5. Umowa pomiędzy Klientem a Biletin Sp. z o.o. zostaje zawarta w momencie zaksięgowania na rachunku Biletin Sp. z o.o. płatności za zamówienie.
 6. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maj 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Ceny biletów oferowanych przez Sklep Internetowy Biletin.pl zawierają marżę oraz podatek VAT. Do zamówionych biletów może być doliczona opłata wysyłkowa w wysokości uzależnionej od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia biletów.
 8. Biletin Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo doliczenia do sumy całej transakcji opłaty serwisowej, związanej z pośrednictwem serwisu płatności online PayU. Niniejsza opłata jest pokrywana przez Klienta, a jej wysokość stanowi 1,9% sumy całej transakcji (na którą składa się cena biletu oraz koszty jego dostarczenia). Informacja o wysokości opłaty serwisowej widnieje każdorazowo w internetowym formularzu zamówienia w Sklepie Internetowym Biletin.pl.
§ 2
Zamówienia
 1. Sklep Internetowy Biletin.pl umożliwia zakup biletów na wydarzenia znajdujące się w ofercie Sklepu. Zakupu można dokonać w drodze telefonicznego zamówienia lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie Internetowym Biletin.pl i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 2. Klient może dokonać zakupu biletów poprzez telefoniczny system zakupu biletów. Po uzyskaniu połączenia z konsultantem telefonicznym Klient w celu dokonania zakupu biletów powinien podać:
  1. Jakiego wydarzenia ma dotyczyć zamówienie,
  2. Kategorię cenową oraz preferencję miejsca tj. np. sektora, rzędu, miejsca na które ma zostać złożone zamówienie,
  3. Dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostarczenia zamówienia, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, metodę doręczenia biletów. Dla niektórych rodzajów wydarzeń istnieje dodatkowy wymóg podania numeru Pesel, numeru oraz serii dowodu tożsamości.
 3. Po podaniu przez Klienta danych określonych w §2 pkt. 2 lit. a-c, konsultant telefoniczny potwierdza dostępność miejsc oraz potwierdza złożenie zamówienia.
 4. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, na podany przez Nabywcę adres poczty elektronicznej zostanie przesłane "potwierdzenie złożenia zamówienia", zawierające szczegóły wybranego wydarzenia, numer zamówienia, numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za bilety.
 5. Potwierdzeniem poprawnego złożenia zamówienia w telefonicznym systemie zakupu biletów jest otrzymanie potwierdzenia złożenia zamówienia przesłane na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku nie otrzymania w ciągu godziny od zakończenia rozmowy telefonicznej z konsultantem potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany adres poczty elektronicznej, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym Biletin.pl, w celu ustalenia statusu zamówienia.
 7. Wpłatę za zamówienie dokonaną w drodze telefonicznego systemu zakupu biletów Klient może uiścić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Biletin Sp. z o.o.
 8. Zamówienie należy opłacić niezwłocznie po jej dokonaniu. Wpływ środków za zamówienie musi nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni robotczych liczonych od momentu złożenia zamówienia.
 9. Klient dokonując telefonicznego zamówienia biletów akceptuje niniejszy regulamin oraz upoważnia Biletin Sp. z o.o. do przetwarzania swoich danych w celu złożenia i realizacji zamówienia.
 10. Biletin Sp. z o.o. zastrzega, że korzystanie z telefonicznego systemu zakupu biletów odbywa się wyłącznie na koszt Klienta. Biletin Sp. z o.o. nie udziela również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z telefonicznym systemem zakupu biletów. Nieskutecznie złożone zamówienie biletów nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży biletów lub innych usług.
 11. Klient dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Biletin.pl, zobligowany jest wypełnić formularz zamówienia, w którym zamieszcza następujące informacje oraz podejmuje następujące czynności:
  1. Dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostarczenia zamówienia, numer telefonu, adres e-mail. Dla niektórych rodzajów imprez istnieje dodatkowy wymóg podania numeru Pesel, numeru dowodu tożsamości,
  2. Zaakceptować niniejszy regulaminu zaznaczając odpowiednie okienko,
  3. Opcjonalnie - zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji o charakterze handlowym.
 12. Biletin Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane przez Klienta dane do formularza oraz komplikacje wynikające z tego faktu.
 13. Dokonanie zamówienia przez Internet wymaga wypełnienia całej procedury zakupu:
  1. Wybór wydarzenia, kategorii biletu oraz ich liczby i dodanie ich do koszyka,
  2. Przejście z koszyka do procedury zakupu biletów,
  3. Wypełnienie danych osobowych zamawiającego, które w przypadku przesyłki stanowią również dane do doręczenia przesyłki,
  4. Akceptacja regulaminu,
  5. Wybór sposobu płatności,
  6. Wybór metody dostarczenia biletów,
  7. Opcjonalnie - wypełnienie dodatkowych danych wymaganych przez organizatora imprezy(np. PESEL, nr dowodu osobistego),
  8. Podsumowanie wszystkich danych - podgląd zamówienia,
  9. W przypadku przelewu na rachunek Biletin Sp. z o.o. potwierdzenie zamówienia, w przypadku płatności poprzez serwis płatności online PayU przejście do kroku płatności. Po dokonaniu płatności powrót na stronę z potwierdzeniem dokonanego zakupu.
 14. Ceną wiążącą i ostateczną za bilet jest cena podana na stronie Sklepu Internetowego Biletin.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 15. Całkowita wartość zamówienia przedstawiona jest na stronie Sklepu Internetowego Biletin.pl w podglądzie zamówienia poprzedzającym finalny zakup biletu.
 16. Biletin Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach biletów znajdujących się w serwisie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 17. Co do zasady w sprzedaży regularnej Klient może nabyć maksymalnie 8 biletów na jedno wydarzenie. Liczba dostępnych biletów w ramach jednego zakupu może być mniejsza lub większa z uwagi na liczbę dostępnych biletów. Decyzję w sprawie liczby biletów przeznaczonej do sprzedaży regularnej podejmuje Organizator wydarzenia.
 18. Formami płatności za bilety zakupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biletin.pl są:
  1. Płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU,
  2. Przelew online – realizowany za pośrednictwem serwisu PayU,
  3. Przelew na rachunek bankowy Biletin Sp. z o.o.
 19. Zatwierdzając zamówienie przyciskiem "Złóż zamówienie i zapłać" Klient wyraża wolę zawarcia umowy.
 20. Po zatwierdzeniu zamówienia przyciskiem "Złóż zamówienie i zapłać" Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w terminie:
  1. 1 godziny od momentu złożenia zamówienia za pośrednictwem przelewu online w systemie PayU,
  2. 1 godziny od momentu złożenia zamówienia za pośrednictwem płatności kartą płatniczą w systemie PayU,
  3. 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy Biletin Sp. z o.o.
 21. Nieopłacenie zamówienia w terminie określonym w § 2 pkt 20 spowoduje anulowanie zamówienia.
 22. Umowa pomiędzy Klientem a Biletin Sp. z o.o. zostaje zawarta w momencie zaksięgowania płatności za zamówienie na rachunku Biletin Sp. z o.o.
 23. Zamówienie zostanie anulowane gdy:
  1. Zamówienie nie zostanie zaksięgowane w terminie określonym w §2 pkt 20,
  2. W przypadku przelewu na rachunek bankowy Biletin Sp. z o.o. zostanie przelana kwota nie odpowiadająca wartości zamówienia,
  3. W przypadku przelewu na rachunek bankowy Biletin Sp. z o.o., gdy zabraknie danych, które pozwolą na identyfikację zamówienia.
 24. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w §2 ust. 23 środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy z którego przelew został zrealizowany.
 25. O dostępności form płatności przy konkretnych wydarzeniach decyduje Biletin Sp. z o.o..
 26. Bilety wysyłane są do Klienta po zaksięgowaniu płatności na rachunku spółki Biletin Sp. z o.o..
§ 3
Dostarczanie zamówień
 1. Możliwe formy dostawy lub odbioru biletów w Sklepie Internetowym Biletin.pl to:
  1. SmartTicket™ - bilet elektroniczny. Bilet elektroniczny SmartTicket™ jest wysyłany do Klienta na wskazany w formularzu adres e-mail w ciągu 1 godz. od momentu zaksięgowania płatności za zamówienie.
  2. List polecony, priorytetowy. Zamówienia w tej formie wysyłane są w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności za zamówienie.
  3. Przesyłka kurierska. Zamówienia w tej formie wysyłane są w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności za zamówienie.
  4. List polecony, priorytetowy – zagraniczny. Zamówienia w tej formie wysyłane są w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności za zamówienie.
  5. Odbiór osobisty w kasach Organizatora. Odbiór osobisty możliwy jest w dniu wydarzenia, na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, na które zostały zakupione bilety.
 2. W przypadku nieotrzymania przesyłki pocztowej lub kurierskiej na 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, Klient powinien się skontaktować z Biletin Sp. z o.o. i poinformować o zaistniałej sytuacji. Biletin Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, by Klient mógł wziąć udział w wydarzeniu.
 3. W przypadku nieotrzymania biletu elektronicznego SmartTicket™ w ciągu 1 godz. od chwili zaksięgowania płatności za zamówienie, Klient powinien się skontaktować z Biletin Sp. z o.o. i poinformować o zaistniałej sytuacji. Biletin Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, by Klient mógł wziąć udział w wydarzeniu.
 4. Biletin Sp. z o.o. dostarcza bilety niezwłocznie po odnotowaniu płatności na rachunku, czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez nabywcę opcji dostawy.
 5. Klient kupujący bilety elektroniczne SmartTicket™ realizuje ich wydruk we własnym zakresie i na własny koszt.
 6. Bilety zakupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biletin.pl nie mogą być w żaden sposób kopiowane czy przerabiane.
 7. W przypadku wpłynięcia do Biletin Sp. z o.o. zwrotu przesyłki pocztowej lub kurierskiej zawierającej zamówione bilety w wyniku niepodjęcia przesyłki przez Klienta w terminie lub w wyniku podania przez Klienta niedokładnego adresu doręczenia, Klient może odebrać zwrócone bilety w siedzibie Biletin Sp. z o.o. Zamówienie może zostać ponownie wysłane do Klienta po wniesieniu opłaty za zwrot w wysokości 10,00 zł dla krajowej przesyłki pocztowej, 20,00 zł dla zagranicznej przesyłki pocztowej lub 20,00 zł dla przesyłki kurierskiej oraz po wniesieniu opłaty za ponowną przesyłkę zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami za wysyłkę w sklepie Biletin.pl
 8. Biletin Sp. z o.o. zastrzega, że niektóre formy dostawy biletów mogą być dla konkretnych wydarzeń niedostępne.
 9. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kupujący nabył bilety w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem, Biletin zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej formy dostawy zamówienia na odbiór biletów w kasie wydarzenia, po uprzednim okazaniu przez kupującego dowodu tożsamości.
§ 4
Faktury
 1. Klient może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT.
 2. Zgłoszenia należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania zamówienia oraz poprzez wypełnienie umieszczonego w Sklepie Internetowym Biletin.pl formularza danych, które mają znaleźć się w treści faktury.
 3. Klient żądający wystawienia faktury VAT wyraża zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 4. Faktura jest wystawiana nabywcy w ciągu 7 dni od daty zakupu. Za datę zakupu przyjmuje się datę zarejestrowania płatności za złożone zamówienie na rachunku Biletin Sp. z o.o. lub datę zarejestrowania płatności za założone zamówienie na rachunku PayU S.A.
§ 5
Bilet elektroniczny - SmartTicket™
 1. Bilet elektroniczny SmartTicket™ oznacza dokument elektroniczny wystawiany przez Biletin Sp. z o.o., stanowiący odpowiednik biletu wstępu.
 2. Bilet elektroniczny SmartTicket™ stanowi dokument elektroniczny w formacie PDF, do którego link Klient otrzymuje po zaksięgowaniu płatności w Sklepie Internetowym Biletin.pl na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 3. Klient może dokonać zakupu biletu elektronicznego SmartTicket™ przez Internet na wydarzenia będące w sprzedaży w Sklepie Internetowym Biletin.pl.
 4. Biletin Sp. z o.o. zastrzega sobie dostępność metody dostarczenia biletu w postaci biletu elektronicznego SmartTicket™ dla wybranych wydarzeń. Wydarzenia te oznaczone są symbolem SmartTicket™.
 5. Klient dokonując wyboru biletu elektronicznego SmartTicket™ zobowiązuje się dokonać jego wydruku we własnym zakresie. W tym celu należy pobrać plik PDF będący biletem elektronicznym SmartTicket™. Link do biletu będzie zawarty w wiadomości e-mail przesłanej Klientowi przez Biletin Sp. z o.o.
 6. Bilet elektroniczny SmartTicket™ może być przez Klienta drukowany wielokrotnie i o każdym czasie. Do wydruku biletów elektronicznych SmartTicket™ należy używać białego papieru formatu A4.
 7. Jedna strona wydruku odpowiada jednemu biletowi wstępu. Należy dokonać wydruku wszystkich stron pobranego pliku PDF. Ilość stron do wydruku odpowiada ilości zakupionych biletów w zamówieniu złożonym w Sklepie Internetowym Biletin.pl
 8. Zakupione przez Klienta bilety elektroniczne SmartTicket™ należy okazać bezpośrednio przed wejściem na teren wydarzenia, chyba że regulamin wydarzenia stanowi inaczej.
 9. Bilet elektroniczny SmartTicket™ zawiera unikalny dla złożonego przez Klienta zamówienia kod kreskowy będący identyfikatorem wstępu. W przypadku okazania przed wydarzeniem dwóch jednakowych biletów elektronicznych SmartTicket™ wstęp uzyska jedynie pierwsza osoba okazująca bilet.
§ 6
Zwroty biletów
 1. Zwroty biletów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biletin.pl są przyjmowane wyłącznie w sytuacji odwołania wydarzenia, zmiany daty, miejsca lub istotnej właściwości wydarzenia.
 2. Bilety zakupione w Sklepie Internetowym Biletin.pl nie podlegają zamianie miejsc na inne.
 3. W przypadku odwołania wydarzenia lub zmian w programie wydarzenia Klient dokonujący zwrotu zobowiązany jest zwrócić oryginalne bilety na adres Biletin Sp. z o.o. wraz z podaniem danych i numeru rachunku bankowego na które ma zostać zwrócona opłata za zamówione bilety. Obowiązek zwrotu biletów nie dotyczy klientów, którzy zakupili bilety elektroniczne SmartTicket™.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób płatności lub dostarczenia biletów inny niż najtańszy zwykły sposób płatności lub dostarczenia oferowany przez Biletin.pl, Biletin.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku zwrotu biletów z powodu odwołania lub zmiany daty wydarzenia i odesłaniu ich przez Klienta listem poleconym Biletin Sp. z o.o. zwróci nabywcy jedynie koszt podstawowy listu poleconego po stawce obowiązującej w dniu nadania przesyłki w cenniku Poczty Polskiej.
 6. Klient wyraża zgodę na realizację zwrotu środków na rachunek, z którego dokonywana była płatność za bilety.
§ 7
Postępowanie reklamacyjne
 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Biletin Sp. z o.o. lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres lub w formie pisemnej na adres siedziby Biletin Sp. z o.o. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, zwrotny adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Biletin Sp. z o.o. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Biletin Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez składającego reklamację w formularzu reklamacyjnym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Biletin Sp. z o.o. może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail.
§ 8
Odpowiedzialność
 1. Odpowiedzialność dotycząca organizacji i przebiegu Wydarzenia leży wyłącznie po stronie jego Organizatora.
 2. O liczbie dostępnych biletów, cenach biletów decyduje Organizator.
 3. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Organizatora Klient może uzyskać kontaktując się z Biletin Sp. z o.o.
 4. Biletin Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora wobec Klientów, którzy zakupili bilety na Wydarzenie.
§ 9
Dane osobowe
 1. Dane osobowe udostępniane przez kupujących są administrowane i przetwarzane przez Biletin Sp. z o.o.
 2. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Biletin.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Biletin Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Biletin Sp. z o.o. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę dane osobowe będą wykorzystywane w celu informowania o promocjach, ofercie, produktach i usługach Sklepu Internetowego Biletin.pl
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
§ 10
NEWSLETTER
 1. Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego Biletin.pl.
 2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Użytkownik dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sklepu Internetowego Biletin.pl korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.
§ 11
Przepisy przejściowe i końcowe
 1. Biletin Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Biletin Sp. z o.o., nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego Biletin.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. 
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 24 maja 2018 r.