EnglishEnglish
 
Adam Makowicz, Marek Stefański

Adam Makowicz, Marek Stefański
22. Międzynarodowy Festiwal NON SOLA SCRIPTA - Wrocławskie Lato Organowe 2015

niedz., 23 sierpnia 2015, 19:00

sprzedaż zakończona
Opis

ADAM MAKOWICZ - legenda jazzu, mistrz improwizacji, wybitny pianista oraz filantrop. Nagrał kilkadziesiąt płyt i występował w najważ¬niejszych salach koncertowych na świecie, współ¬pracując z największymi współczesnymi muzykami. Autor kompozycji na zespoły kameralne, ponad 100 krótkich kompozycji jazzowych, a także muzyki do krótkich filmów. 

W 1962 roku, wraz ze wspaniałym trębaczem To¬maszem Stańką, Makowicz utworzył grupę „Jazz Darings”, uważaną za pierwsze europejskie combo jazzowe. Współpracował wówczas z Andrzejem Kurylewiczem, Zbigniewem Namysłowskim, Janem Ptaszynem Wróblewskim, Urszulą Dudziak, Wojt¬kiem Młynarskim. Przez wiele lat swoją muzyką uświetniał klasyczne już festiwale warszawskie Jazz Jamboree. Od połowy lat 70-tych XXw. Adam Makowicz co¬raz częściej grywał konerty solowe, zyskując sławę i uznanie wsród melomanow w Polsce i na świecie. 

W 1977 roku, z rekomendacji Benny Goodma¬na oraz popularyzatora jazzu - Willis Conovera (na którego programie radiowym „Music USA¬-Jazz Hour” Makowicz uczył się jako młodziut¬ki chłopak jazzu, słuchając największych sław zza oceanu), legendarny producent John Ham¬mond zaprosił go na 10-tygodniowe tournee w USA. W tym czasie Makowicz nagrał solową płytę dla CBS Columbia zatytułowaną „Adam”. W 1978 roku Makowicz wyjechał do USA po raz drugi, tym razem na 6-miesięczny kontrakt i od tego czasu Nowy Jork, Manhattan, stał się jego stałym domem. Otworzyły się przed nim legendarne świą¬tynie muzyki - nowojorska Carnegie Hall (pierw¬szy jego solowy występ był udziałem w koncercie poświęconym zmarłemu sześć miesięcy wcześniej Erroll Garnerowi) i klub Cookery w Greenwich Villa¬ge. Zaproszony został do udziału w Festiwalu Jazzo-wym w Newport w Rhode Island. Po wprowadzeniu w Polsce w 1981 roku stanu wojennego, wraz z inny¬mi polskimi artystami mieszkającymi w USA, muzyk wziął udział w emitowanym na cały świat programie telewizyjnym zorganizowanym z inicjatywy prezy¬denta Ronalda Reagana „Żeby Polska była Polską”. Po 1989 roku mógł nareszcie odwiedzić Polskę, do której jeździ teraz bardzo często i regularnie. 

Występując w USA pianista dzielił scenę z najwięk¬szymi i najwspanialszymi muzykami, między innymi z Benny Goodmanem, Herbie Hancockiem, Earl Hinesem, Freddie Hubbardem, Sarah Vaughan, Teddy Wilsonem, George Shearingiem, George Mrazem, Al Fosterem, Jack DeJohnette, Charlie Hadenem. 

Był wielokrotnym solistą orkiestr i zespołów kame¬ralnych: National Symphony of Washington, London Royal Philharmonic Orchestra, Moscow Symphony Orchestra, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Chester String Quartet, Amici String Quartet, Orkiestry Kameralnej „Amadeus” z Agnieszką Ducz¬mal, Polskiej Filharmonii Kameralnej z Wojciechem Rajskim, Kwartetu „Wilanow” i wielu innych. Bardzo wysoko przez recenzentów został oceniony występ w duecie z Leszkiem Możdżerem w Carnegie Hall we wrześniu 2004 roku. Koncert - pojedynek mię¬dzy mistrzem weteranem i wschodzącą gwiazdą jaz¬zu - został utrwalony na płycie CD i DVD. Nagranie to zostało uhonorowane „Platynową Płytą” przez wytwornię EMI Music. 

Poza utworami jazzowymi Makowicz ma w swo¬im repertuarze także klasykę, szczególnie Cho¬pina, którym „nasiąkł” w młodości, jak sam mówi, i którego czuje „po jazzowemu” jak nikt inny. W USA Adam Makowicz wydał płytę poświęconą muzyce Chopina w interpretacji jazzowej, jedyną amerykańską płytę tego rodzaju w całości poświę¬coną temu genialnemu kompozytorowi. W niezwykle szerokim repertuarze Adam Mako¬wicz posiada także utwory G. Gershwina, I. Berlina, J. Kerna, C. Portera i wielu innych kompozytorów amerykańskich. 

W roku 2008 z okazji jubileuszu czterystu lat istnie¬nia amerykańskiej Polonii, jazzmana uhonorowano włączeniem jego osoby w poczet najbardziej zasłu¬żonych czterystu Polaków w historii Stanów Zjed¬noczonych. W październiku 2009 roku Makowicz został udekorowany w Warszawie Złotym Krzyżem “Gloria Artis” – najwyższym państwowym odzna¬czeniem za swój wkład w propagowanie polskiej sztuki na świecie. Od wielu lat Adam Makowicz poświęca swój jesien¬ny recital w Ustroniu na cel charytatywny, wspoma¬gając tym gestem Ośrodek Edukacyjno - Rehabilita-cyjno - Wychowawczy w Ustroniu-Nierodzimiu.

MAREK STEFAŃSKI należy do gro¬na najbardziej aktywnych artystycznie polskich organistów, również na arenie między¬narodowej. Urodzony w roku 1969 w Rzeszowie, ukończył studia w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Joachima Grubicha, otrzy¬mując w 1994r. dyplom z wyróżnieniem. 

Działalność koncertową rozpoczął na początku stu¬diów w Akademii Muzycznej, odbywając dwukrot¬nie jako organista - solista wraz z Krakowskim Aka¬demickim Chórem „Organum” tournee koncertowe obejmujące większość krajów europejskich.  Zwieńczone sukcesami koncerty podczas międzynarodowych festiwali muzyki sakralnej i organowej oraz uzyskane nagrody (m.in. I nagroda w ramach European Forum d’Art Sacre) otworzyły mu drogę do udziału w większości polskich i zagranicznych fe¬stiwali muzyki organowej. 

W roku 1996 otrzymał stanowisko organisty kra¬kowskiej Bazyliki Mariackiej. Funkcję tę pełnił eta-towo do roku 2007. Obecnie współpracuje na sta¬łe jako organista z Bazyliką Mariacką w Krakowie, gdzie oprócz gry organowej podczas uroczystości kościelnych, w ciągu każdego roku wykonuje regu¬larnie recitale organowe w cyklu „Musica sacra”. 

Od roku 1999 pracuje w Katedrze Organów Aka¬demii Muzycznej w Krakowie. W roku 2007 obronił w macierzystej uczelni przewód doktorski poświę¬cony stylom improwizacji w muzyce organowej od XVIII do XX wieku. Marek Stefański wystąpił do¬tychczas z koncertami w większości krajów Europy, w Ameryce Północnej i Południowej oraz Izraelu. Regularnie zapraszany jest na koncerty do Rosji, gdzie stał się jednym z najbardziej znanych zagra¬nicznych organistów. Stał się zasłużonym propa-gatorem polskiej muzyki organowej, szczególnie XX wieku, którą wykonuje równolegle ze sztuką improwizacji organowej. Jego udziałem stały się prawykonania utworów współczesnych polskich kompozytorów oraz polskie prawykonania dzieł kompozytorów francuskich, które następnie zareje¬strowane zostały jako nagrania archiwalne.

PROGRAM KONCERTU

Gustav Adolf Merkel(1827-1885)
Orgelfantasia op.113
Johann S ebastian Bach (1685-1750):
2 chorały ze zbioru S chueblera:
„Wachet auf, ruft uns die Stimme” BWV 645
“Meine Seele erhebt den Herr’n” BWV
Fuga sopra il Magnificat BWV 733

Bilety
Sprzedaż zakończona.