EnglishEnglish
 
Zdzisław Madej, Henryk Botor, Michał Chorosiński

Zdzisław Madej, Henryk Botor, Michał Chorosiński
22. Międzynarodowy Festiwal NON SOLA SCRIPTA - Wrocławskie Lato Organowe 2015

niedz., 5 lipca 2015, 19:00

sprzedaż zakończona
Opis

HENRYK JAN BOTOR naukę gry na fortepianie pobierał najpierw prywat¬nie pod kierunkiem Ewy Szymiczek-Tuszyńskiej, później w szkołach muzycznych w Tychach i Bielsku¬-Białej pod kierunkiem Barbary Bock, Aleksandry Dębnickiej oraz Marii Świerczek-Niedziela.  Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie z na¬stępującymi dyplomami: Wychowania Muzyczne¬go ( 1984r.), kompozycji w klasie prof. Marka Sta¬chowskiego (1989r.) oraz organów w klasie prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy (z wyróżnieniem 1989r.). W 1988r. pobierał naukę improwizacji u Jana Jongepiera w Holandii oraz w Letniej Akade¬mii Organowej w Haarlem pod kierunkiem Hansa Haselböcka i Andersa Bondemana.

W 1997 roku zdobył I nagrodę na konkursie kom¬pozytorskim “Vox Basilicae Calisiensis” w Kaliszu za utwór na chór a capella. Również w 2002 roku zdobył I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim w Mikołowie za Koncert na organy, orkiestrę smyczkową, dwie trąbki i perkusję. W 2004 roku zdobył III nagrodę na Międzynarodowym Kon¬kursie Kompozytorskim „Muzyka Ogrodowa” w Krakowie. 

W swym dorobku kompozytorskim posiada utwory symfoniczne, kameralne, fortepianowe, organowe, chóralne oraz pieśni. Opracowywał pieśni liturgicz¬ne wykonywane w Rzymie z okazji urodzin i 25-lecia Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia z Katowic i Chór Polskiego Radia z Krakowa. Kom¬ponował muzykę liturgiczną oraz opracowywał pie¬śni na na Ingres Arcybiskupi Kardynała Stanisława Dziwisza, oraz na wizytę Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce w 2006 roku ( Msza Święta na Bło¬niach w Krakowie). 

Utwór Botora „Tu es Petrus” na chór mieszany i orkiestrę dedykowany został Ojcu świętemu Be-nedyktowi XVI , którego prawykonanie odbyło się w 2006r. Krakowie podczas wjazdu Ojca Świętego na krakowskie Błonia. Jego pieśń-hymn „Misericordias Domini” napisany na zamówienie Międzynarodowej Federacji XXXIV Kongresu PUERI CANTORES zdobył wielką popu¬larność i jest śpiewany przez chóry w Europie, Ame¬ryce, Afryce i Azji. Podobnie pieśń „Deus Caritas est”, napisany na zamówienie tejże federacji, śpie¬wany jest przez wiele chórów na świecie, a prawy-konanie odbyło się 1 stycznia 2011 roku w Bazylice św. Piotra na Watykanie w obecności Ojca Świętego Benedykta XVI na XXXVI Międzynarodowym Kon¬gresie PUERI CANTORES w Rzymie. 

Szczególnie interesuje go orkiestra symfoniczna z jej niewykorzystaną jeszcze kolorystyką przy kon-wencjonalnym użyciu instrumentów. Jego zaintere¬sowania obejmują również muzykę filmową. Wyko¬rzystano jego muzykę w filmach dokumentalnych Jerzego Ridana pt. ”Imię moje Kinga” ,„Pielgrzymi” oraz „Moje miasto”. Ponadto w 2010r. napisał mu¬zykę do filmu dokumentalnego o Słudze Bożym Jerzym Ciesielskim p.t. „Konstrukcja nośna - rzecz o Jerzym Ciesielskim” w reżyserii Izabeli Droboto¬wicz - Orkisz. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora w Akademii Muzycznej w Krakowie . Tematem pra¬cy doktorskiej był jego własny utwór Koncert For¬tepianowy „Pieśni wód” , który w tymże roku pra¬wykonał jako solista wraz z Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Paw¬ła Przytockiego. W 2014 roku, z okazji kanonizacji Jana Pawła II, dwie kompozycje chóralne Botora znalazły się na płycie p.t. „PRÓG NADZIEI” W HOŁ¬DZIE JANOWI PAWŁOWI II wykonywane przez Chór Polskiego Radia. W 2014 roku został laure¬atem Nagrody Prezydenta Miasta Tychy w dziedzi¬nie kultury i sportu. Jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Krakowie na stanowisku adiunkta, ucząc propedeutyki kompozycji i aranżacji, impro¬wizacji oraz akompaniamentu liturgicznego.  Koncertował w Polsce, Holandii, Niemczech i Mek¬syku, wykonując również własne kompozycje i im¬prowizacje 

Strona www artysty: www.botor.com.pl 

DR HAB. ZDZISŁAW MADEJ - t enor wykonujący muzykę operową i orato¬ryjno kantatową, dysponujący głosem lyrico- spin¬to. Obecnie występujący gościnnie jako solista na scenie Opery Wrocławskiej. Studia rozpoczął w Hochschule für Musik we Frei-burgu (Niemcy), w klasie śpiewu solowego prof. Rheginaldo Pinheiro. Po powrocie do kraju konty¬nuował kształcenie na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, pod kierunkiem prof. Ewy Czermak. Odbył Studia podyplomowe w Hoch¬schule fur Musik und Theater und Medien w Han¬noverze, w klasie śpiewu solowego prof. Markusa Schaefera. W roku 2013 uzyskuje tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka, na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Z zespołem Opery Wrocławskiej wykonuje nastę¬pujące partie: S. Moniuszko - Halka -partia Jontka, Straszny Dwór - partia Stefana, G. Orefice - Chopin - partia tytułowa, R. Strauss - Die Frau ohne Schat¬ten - partia cesarza, G. Puccini - Tosca - partia Cava¬radossiego, G. Bizet - Les Pecheurs de Perles - par¬tia Nadira, P. Mascagni - Cavaleria rusticana - partia Turiddu. Ma w repertuarze także następujące partie operowe: R. Leoncavallo – I Pagliacci – Canio, W. A. Mozart - Die Zauberflote - Tamino, Die Entführung aus dem Serail - Belmonte, R. Wagner – Parsifal – partia tytułowa, G. Donizetti - L’Elisir d’Amore - Ne¬morino. 

Wykonuje partie solowe w ramach koncertów i fe¬stiwali, m. in: Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, Międzynarodowy Festiwal Non Sola Scrip¬ta, Turniej Tenorów w Szczecinie, Festiwal Silesia Sonat, Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju. Współpracuje także z wieloma orkiestrami, m.in. z Orkiestrą Filharmonii Wrocław¬skiej, Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej, Maestro J. Geiserem, Maestro A. Chorosińskim, Maestro J. Gembalskim. Koncertował w Polsce i za granicą, m. in. w Niemczech, Austrii, Francji, Szwajcarii i USA . Oprócz wykonywania muzyki operowej, koncer¬tuje jako śpiewak oratoryjno-kantatowy: partie solowe w następujących oratoriach, J. Haydn Stworzenie świata, (2001 Colmar- Francja, 2004 Wrocław); A. Bruckner Te Deum (2001 Wrocław, 2003 Lyon- Francja); G. Puccini Messa di gloria (2003 Szczecin, 2006 Francja - Lyon, Strasburg); W. A. Mozart - Requiem (2002 Freiburg - Niem¬cy), A. Ramirez - Missa Criolla (2010 Wrocław).

W repertuarze ma następujące partie oratoryjno¬-kantatowe: J. S. Bach: „Matthäuspassion” (Ewan-gelista, Arie), „Johanness- Passion” (Ewangelista, Arie), „Weihnachtsoratorium”, „Magnificat”, „h-moll Messe”, „Die Kantaten”; L. van Beethoven: „IX Sym¬phonie”, „Missa Solennis”, „Missa C-dur op. 86”; A. Bruckner: “Te Deum”; A. Dvorak: „Stabat Mater”, “Re¬quiem”; G. F. Haendel: „Acis und Galatea”, „Messiah”, „Dixit Dominus”; J. Haydn: „Die Schöpfung”, „Die Jah¬reszeiten”, „Missa Sanctae Caeciliae”, „Nelson-messe”; W. Kilar: „Missa pro pace”; G. Mahler: “Das Lied von der Erde”; F. Mendelssohn-Bartholdy: „Paulus”, “Elias”; S. Moniuszko: „Litania Ostrobramska”, „Msza Des¬-dur”; W. A. Mozart: „Missa brevis B-dur”, „Requiem”, „Krönungsmesse”, “Arie Koncertowe”, „Messe c-moll”; G. Puccini: „Messa di Gloria”; A. Ramirez: „Missa Criol¬la”; G. Verdi: “Messa di Requiem”. 

Ma w repertuarze pieśni z fortepianem takich kompozytorów, jak: L. van Beethoven („An die fer¬ne Geliebte”), J. Brahms, F. Chopin, S. Moniuszko, W. A. Mozart, F. Schubert („Die schöne Müllerin”, „Schwanengesang”, „Winterreise”), R. Schumann („Dichterliebe”), P. I. Tschaikowsky. Od roku 2013 prowadzi klasę śpiewu solowego w Akademii Mu¬zycznej w Krakowie.

MICHAŁ CHOROSIŃSKI urodził się 5 września 1975r. w Warszawie. Ukoń¬czył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. L. Sol¬skiego w Krakowie w 1999r. Współpracował z wie¬loma teatrami w Krakowie, Kaliszu Jeleniej Górze i Wrocławiu- obecnie jest aktorem Teatru Polskiego we Wrocławiu. W 2001 roku otrzymał nagrodę Grand Prix na II ogólnopolskim konkursie recyta¬torskim “VerbaSacrum “ w Poznaniu. Brał udział w kilku filmach polskich - m.in. “Ogniem i mieczem”, “Stara baśń” oraz licznych serialach : “Adam i Ewa”, “Klan”, “Na dobre i na złe”, “Samo życie”, “Pierwsza miłość”, “M jak miłość”. W 1999r. wziął udział w fil¬mie poświęconym Ojcu Świętemu pt. “Renesanso¬wy Psałterz”.

PROGRAM KONCERTU

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium Es dur /BWV 552/
Improwizacje wokalne i organowe
DROGA KRZYŻOWA
Recytacje medytacji Paula Claudela
Johann Sebastian Bach
Fuga Es dur /BWV 552/

Bilety
Sprzedaż zakończona.